نمایش نوار ابزار

مطالبه سود و خسارت تأخیر از تاجر ورشکسته و ضامن آن

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

مطالبه سود و خسارت تأخیر از تاجر ورشکسته و ضامن آن

پرسش: چنان‌چه حکم ورشکستگی فردی صادر شود آیا مطالبه سود و خسارت تأخیر از تاریخ توقف نسبت به وی موجه است چنان‌چه وی ضامن داشته باشد آیا ضامن نیز مسئول پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ توقف تاجر ورشکسته‌ای که از وی ضمانت کرده می‌باشد؟ (مواد ۲۴۹، ۲۵۱، ۴۰۵ قانون تجارت و ۶۸۴ قانون مدنی)

نظر اکثریت

با توجه به این‌که با صدور حکم ورشکستگی دیون ورشکسته حال می‌شود و از تاریخ توقف مطابق قانون سود و خسارت تأخیر از ورشکسته گرفته نمی‌شود. بنابراین، به تبع آن ضامن مسئول پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ توقف تاجر ورشکسته‌ای که از وی ضمانت کرده نمی‌باشد زیرا ضامن بیشتر از آنچه که مدیون اصلی تعهد دارد متعهد نیست مواد ۲۴۹، ۲۵۱، ۴۰۵ قانون تجارت و ۶۸۴ قانون مدنی مؤید این موضوع می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به تعهدی که ضامن به بانک داده است، وی مسئول پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ توقف تاجر ورشکسته‌ای که از وی ضمانت کرده، می‌باشد.

نتیجه گیری

به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته به مدیر تصفیه واگذار می‌شود. در واقع مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته می‌باشد. بنابراین، دعوای مطالبه سود و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل استماع نیست و اگر کسی نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی داشته باشد باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه دعوا نماید لیکن اگر کسی ضمانت دین ورشکسته را قبل از صدور حکم ورشکستگی بنماید با وجود صدور حکم ورشکستگی مانعی برای رجوع به ضامن برای مطالبه سود و خسارت تأخیر به نظر نمی‌رسد.

لینک کوتاه شده این مطلب: https://ehsannosouhi.ir/ehsanxA2PI
دیدگاه ها