نمایش نوار ابزار

جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸

جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده

پرسش: در مورد رفتاری که موجب آسیب روحی و روانی به بزه دیده گردد و این آسیب مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گرفته باشد. آیا این رفتار واجد وصف کیفری است؟

نظر اکثریت

این رفتار جرم نیست زیرا آسیب روحی و روانی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است و مجازات برای آن تعیین نشده است و تنها در صورت ورود ضرر وزیان میتوان از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم و زیان معنوی، نسبت به جبران خسارت آسیب روحی و روانی اقدام کرد. چنانکه قانونگذار در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری زیان معنوی را قابل مطالبه دانسته است. چنان که در بسیاری از موارد آسیب روحی و روانی به تبع جرم دیگر ارتکاب می یابد.

نظر اقلیت

قانونگذار در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنانچه نتیجه حاصله را مستند به رفتار مرتکب بداند ،رفتار مرتکب را جرم تشخیص و داخل در مفهوم جنایات دانسته است و از طرفی در ماده ۵۰۱ همان قانون قانونگذار هرکاری که موجب هراس بزه دیده گردد حتی فریاد کشیدن و این رفتار موجب فوت یا صدمه گردد را جرم دانسته است و منظور از کلمه صدمه در این ماده قانونی صرفا به معنای صدمه مادی وظاهری نیست و در واقع زمانی که آسیب دیدن و مصدوم شدن بزه دیده مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد، میتوان بزهکار را مورد تعقیب کیفری قرار داد. حال این صدمه ظاهری و مادی باشد یا روحی و روانی.

نتیجه

در صورتی که رفتار فردی موجب آسیب روحی و روانی به فرد دیگری گردد و ازحیث تأثیر آن بر سلامت فرد مزبور، مطابق نظر پزشکی قانونی ارش تعیین شود؛ در این صورت با توجه به مواد ۱۷ و ۴۴۹ و ۴۵۲ و ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار مرتکب جرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری استان مازندران در نتیجه مورد تأیید است.

لینک کوتاه شده این مطلب: https://ehsannosouhi.ir/ehsanuWDoB
دیدگاه ها